teaser teaser teaser
teaser teaser teaser
teaser teaser teaser

Privacy statement Golfclub Princenbosch

Algemeen

Golfclub Princenbosch hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Golfclub Princenbosch houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat:

 • wij de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
 • de verwerking van je persoonsgegevens zich beperkt tot alleen díe gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van andere dan clubgebonden activiteiten;
 • er passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van de rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Golfclub Princenbosch is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Als er na het doornemen van het privacy statement of in algemene zin vragen zijn, kun je contact met de golfclub opnemen via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van leden 

Persoonsgegevens van leden worden door Golfclub Princenbosch verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden, waaronder de leden- en financiële administratie, en baanreserveringen;
 • het uitvoering geven aan activiteiten van de Golfclub Princenbosch, waaronder ook Princenbosch Golfbaan en Princenbosch shop;
 • communicatie via de website, de Nieuwsbrief en het Clubblad van Golfclub Princenbosch;
 • uitwisseling gegevens met de Nederlandse Golf Federatie;
 • communicatie over de overeengekomen opdracht en/of uitnodigingen;
 • gebruik van persoonsgegevens voor andere dan clubgebonden activiteiten is slechts toegestaan indien daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens van leden is:

 • de overeengekomen opdracht c.q. het aanmeldingsformulier;
 • voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Golfclub Princenbosch de volgende persoonsgegevens vragen: (roep)naam, voorletters, voorvoegsel, achternaam, woonadres, postcode, woonplaats, postadres, postcode postadres, -plaats, geboortedatum , geboorteplaats, geslacht, NGF nummer,  golfhandicap, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres en in geval van een incasso-opdracht de gegevens van het bankrekeningnummer.

 

(Persoons)gegevens worden door Golfclub Princenbosch opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • gedurende je lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar;
 • twee jaar na afloop van het lidmaatschap zal Golfclub Princenbosch de gegevens, behoudens enkel gegevens die nodig zijn voor het in stand houden van uitslagen van wedstrijden  en statistieken van baangegevens, uit haar bestanden verwijderen;
 • voor leden, die hun obligatie hebben gecedeerd of deze welke die nog in hun bezit hebben, geldt dat de daarvoor benodigde persoonsgegevens tot na afwikkeling van de obligaties worden opgeslagen.

Verwerking van persoonsgegevens van gastspelers

Golfclub Princenbosch maakt alleen gebruik van persoonsgegevens die door gastspelers op een gastenformulier worden vermeld. Op het gastenformulier wordt dit duidelijk vermeld en wordt daarin verwezen naar het privacy statement van de club.

 • Het gastenformulier bevat de volgende persoonsgegevens: (roep)naam, voorletters, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres.
 • Door invulling van deze persoonsgegevens geeft de gastspeler aan Golfclub Princenbosch toestemming hem/haar te benaderen voor het lidmaatschap bij Princenbosch en/of andere clubgebonden activiteiten, waaronder Princenbosch Golfbaan en de Princenbosch shop.
 • Gebruik van persoonsgegevens voor andere dan clubgebonden activiteiten is slechts toegestaan indien je daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.
 • Deze persoonsgegevens worden gebruikt tot opheffing van de toestemming door de gastspeler.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Golfclub Princenbosch verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de arbeidsovereenkomst.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Golfclub Princenbosch de volgende persoonsgegevens vragen:

 • (roep)naam, voorletters, voorvoegsel, achternaam, woonadres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, kopie identiteitsbewijs, gegevens bankrekening.

 

Deze persoonsgegevens worden door Golfclub Princenbosch opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de periode dat men een contract heeft minimaal tot het einde van het betreffende kalenderjaar en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.


Leveranciers

Persoonsgegevens van medewerkers van leveranciers worden door Golfclub Princenbosch verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 

Verstrekking aan derden

Voor leden, gastspelers en leveranciers geldt  dat wij de gegevens die je aan ons geeft aan een derde partij kunnen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met dien verstande dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met de partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben, maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.


Buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) als daarvoor via het aanmeldingsformulier een akkoord daartoe is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Gebruik van foto’s

Golfclub Princenbosch is gerechtigd foto’s van leden, gastspelers en medewerkers, als deze zijn gemaakt tijdens clubactiviteiten en/of op het terrein van Golfbaan Princenbosch en/of in de Princenbosch Shop, te gebruiken voor clubdoeleinden. Ouders van minderjarige leden dienen conform dit artikel via het aanmeldingsformulier expliciet toestemming te geven voor publicatie van foto’s van hun kind.


Bewaartermijn

Golfclub Princenbosch bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen.

 • In algemeenheid hebben wij, behalve bestanden op lokale pc’s en laptops alle gegevens ondergebracht binnen de systemen van de partners waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben. Bij deze partners is voor toegang tot hun systeem in alle gevallen een 2-staps verificatie nodig.
 • Alle personen die namens Golfclub Princenbosch van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Bij extern gebruik zorgen wij voor het pseudonimiseren en voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van onze systemen en de daarin vastgelegde persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Verwerkingsovereenkomsten met:

Golfclub Princenbosch heeft verwerkingsovereenkomsten gesloten met: Golfbaan Princenbosch, NGF, Faceworks, Xantip, Players First, Witlox, Capability, Golfspot, Teetime, Parrow, Mydealz, Untill.

 

Rechten omtrent uw gegevens

Men heeft recht op inzage, rectificatie of -behoudens de voor uw lidmaatschap of onze overeenkomst noodzakelijke (persoons)gegevens- verwijdering van de (persoons)gegeven die wij van u ontvangen hebben. Is er geen sprake van een lidmaatschap of andere overeenkomst dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je dan het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van de persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, wat wij natuurlijk erg vervelend vinden, dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als er naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact met ons op.


Contactgegevens

Golfclub Princenbosch

Bavelseweg 153
5124 PX Molenschot
golfclub@princenbosch.nl