Bestuur en beleid

Voorzitter

Voorzitter
Evert Jan Wijers
voorzitter@princenbosch.nl

De voorzitter is de eindverantwoordelijke voor een goed bestuur van de vereniging en coördineert de activiteiten van de bestuursleden.

 

De voorzitter initieert en geeft leiding aan het ontwikkelen en actueel houden van een meerjarenbeleid en –strategie voor de vereniging en de vertaling daarvan in concrete jaarplannen. Hij draagt zorg voor een goede afstemming van beleid, plannen en doelstellingen binnen de vereniging, inclusief de professsionele organisatie. Hij streeft naar een optimale samenwerking met de leden onder meer via de commissies die de vereniging kent en de Ledenraad. Ook  maakt hij zich sterk voor een florerende businessclub. In zijn portefeuille heeft hij verder juridische zaken, IT, vastgoed en personele aangelegenheden.


De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in- en extern: bij de NGF, het regio-overleg en in andere samenwerkingsverbanden waarin de vereniging betrokken is.

De voorzitter en het bestuurslid activiteiten zijn het eerste aanspreekpunt voor de vertrouwenscontact persoon.

Secretaris

 

Secretaris

Inez van Bezouw

secretaris@princenbosch.nl

 

De secretaris voert het secretariaat van de vereniging, waaronder de verzorging van de agenda en verslaglegging van bestuursgerelateerde vergaderingen en bestuurlijke correspondentie. De secretaris is tevens verantwoordelijk voor het communicatie & marketingbeleid.

Tot deze portefeuille behoren ook:

 • deelname aan het overleg met de NGF, de regio en andere samenwerkingsverbanden;
 • de corporate, externe en interne communicatie van de vereniging, inclusief de zorg voor de website, het clubblad/redactiecommissie, de nieuwsbrieven, reclame-uitingen, contacten met de pers etc;
 • marketing van alles wat Princenbosch te bieden heeft voor leden en gasten;
 • ereleden, leden van verdienste, clubkanjer.

Penningmeester

Penningmeester

Bert Smits
penningmeester@princenbosch.nl

 

De penningmeester geeft uitvoering aan het door het bestuur vastgestelde financiële beleid en is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de vereniging. Hij/zij is de eerst aangesprokene voor het vastleggen van afspraken in contracten.

Verder behoren tot deze portefeuille:

 • het financieel beleid en beheer van de vereniging;
 • het jaarlijks opstellen van de begroting ter goedkeuring ván en het zorgdragen voor de financiële rapportages áán de algemene ledenvergadering;
 • belastingtechnische zaken;
 • het beheer van de verzekeringsportefeuille van de vereniging;
 • contact met de controlecommissie;
 • de horeca.

Sport

Bestuurslid Sport

Paul Heger

bestuur.sport@princenbosch.nl

 

Het bestuurslid sport is verantwoordelijk voor de beleidsmatige ontwikkeling en aansturing van alle golftechnische zaken. 

Verder behoren tot deze portefeuille:

 • de golfschool/Golf Academie;
 • het opleidingsprogramma voor alle leden;
 • het ontwikkelen van een jeugdplan en het aansturen van de uitvoering daarvan;
 • het competitiebeleid en de competitieve wedstrijden;
 • het topgolfbeleid;
 • de toepassing van golfregels binnen onze club;
 • de baancommissie.

 

Activiteiten

 

Activiteiten

Francine Mol

bestuur.activiteiten@princenbosch.nl

 

Het bestuurslid activiteiten is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en aansturen van activiteiten voor de leden om de  clubbinding en de sociale contacten te versterken. Deze activiteiten hebben onder andere als doel de positieve uitstraling van de club te versterken en daarmee potentiële leden aantrekken.

Het bestuurslid activiteiten is vrijwilligerscoördinator en onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid activiteiten vallen ook:

 • de commissies die zich bezighouden met activiteiten;
 • de caddymasters/marshals en receptie;
 • introductie nieuwe leden en mentoren.

Daarnaast is het bestuurslid activiteiten (samen met de voorzitter) aanspreekpunt voor de vertrouwenspersoon.

 

Beleidsplan 2024 - 2029

Het bestuur heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan het nieuwe Beleidsplan 2024-2029. 

 

Het Beleidsplan 2024-2029 is tot stand gekomen in samenwerking met de commissies binnen onze vereniging, de Ledenraad en de professionele organisatie. De adviezen die we kregen, hebben we waar mogelijk verwerkt.

 

Het plan zit vol ambitie en plannen voor de toekomst van onze club. We willen niet alleen vasthouden aan wat we hebben, maar ons ook blijven ontwikkelen als bloeiende en onderscheidende golfclub; mét, vóór en dóór de leden. Het plan geeft een overzicht van onze doelen en prioriteiten voor de komende jaren op hoofdlijnen. We weten dat niet alle details erin staan.

 

Elk jaar zullen we dit plan omzetten in een jaarplan met concrete acties en doelen, inclusief financiën en risico's. Dit maakt het mogelijk om jaarlijks prioriteiten te stellen die aansluiten bij de actuele situatie. En te bezien of het financieel nog steeds haalbaar is.

Natuurlijk betrekken we jullie daarbij. Tijdens de najaars-ALV presenteren we elk jaar onze plannen en begroting aan jullie.

 

We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn over onze plannen als wij. We beseffen dat we deze plannen alleen kunnen realiseren met jullie steun en de inzet van onze vrijwilligers, commissies en medewerkers. Wij rekenen daar graag op.

 

Het bestuur