Vragen/opmerkingen n.a.v. presentatie op informatieavonden

Algemeen

 • Wat is het effect van de overname van de BV?
  In de presentatie zijn de voordelen van de overname ruim belicht. In de eerste plaats houden we met de overname een derde partij buiten de deur en zijn wij daarmee gedurende een zeer lange termijn volledig autonoom in het gebruik en de exploitatie van Golfbaan Princenbosch. Bovendien brengt de nieuwe constructie met erfpacht/ canon zonder BTW en het fiscaal optimaal onderbrengen van een deel van de huidige activiteiten in de BV naar de Vereniging ons een meer dan behoorlijk financieel voordeel.

 • Hoe kan gewaarborgd worden dat het karakter van ‘ons Princenbosch’ behouden blijft?
  In deze nieuwe structuur kunnen we qua totaal beleid, aantal leden, de baan en  wat de horeca te bieden heeft, onze eigen richting bepalen. Wij zijn straks 100% een golfbaan van en voor onze leden.

 • Waarom zijn wij niet eerder geïnformeerd over deze op handen zijnde wijziging?
  Eén van de voorwaarden van de familie Beenackers was strikte geheimhouding. Daarvoor heeft het bestuur een verklaring van geheimhouding ondertekend. Deze is pas per half mei vervallen. Direct aansluitend zijn de medewerkers van Golfbaan BV, van de Vereniging en onze leden geïnformeerd.

 • Golfbaan komt onder de vereniging. Wat houdt dit in?
  Alle aandelen van Golfbaan BV gaan over op  de vereniging.

 • De erfpachtovereenkomst geldt voor 100 jaar. Is die periode te overzien?
  De 100 jaar is de termijn incl. verlenging. We starten met een termijn van 50 jaar, ook al een lange periode.

 • Wat gebeurt er als de ALV niet instemt met de voorgestelde structuurwijzigingen en de daarbij behorende overeenkomsten?
  Dan heeft de familie Beenackers het recht om met een andere partij in zee te gaan.

 • Is voor deze grote stap digitaal stemmen mogelijk?
  Digitaal stemmen is in principe mogelijk, maar de keuze voor de BALV ligt op een fysieke ledenvergadering. Hierbij zijn de statuten en het huishoudelijk reglement leidend.

 • Hoe gaat de besluitvorming door de leden plaatsvinden?
  Voor goedkeuring bij het verwerven van registergoederen (het onderdeel: kopen van gebouwen) is een (Bijzondere) Algemene Ledenvergadering nodig waarbij ten minste 2/3e (quorum) van de stemgerechtigde leden aanwezig of rechtmatig vertegenwoordigd is.
  Een aanvullende voorwaarde is dat tenminste 2/3e van de geldig uitgebrachte stemmen voor goedkeuring van het voorstel moet zijn. Indien het quorum niet wordt bereikt, vindt er geen stemming plaats maar wordt een 2e algemene vergadering uitgeschreven. In die tweede vergadering wordt gestemd onder de aanwezige leden (de eis van het quorum vervalt dan) waarbij voor goedkeuring 2/3e van de geldig uitgebrachte stemmen nodig is.


 • Worden grote investeringen eerst aan de leden voorgelegd?
  Alle grotere investeringen worden aan de ALV voorgelegd. Zoals recent de aanleg van de par 3-baan.

 • Waarom blijft Richard de eerste 2 jaar in dienst?
  Het nog in dienst blijven van Richard was één van de absolute voorwaarden van de familie. Tijdens de onderhandelingen zijn we 2 jaar overeengekomen.

 • Wat wordt gedaan met de know how van Erik-Jan en Richard?
  Deze blijft nog langere tijd ter beschikking. Erik-Jan door de afspraak dat hij op verzoek van de Vereniging inzetbaar is voor adviezen op zijn specifieke kennis van baanonderhoud en de natuur in zijn algemeenheid. Richard blijft in elk geval nog 2 jaar in dienst.

 • Wat gebeurt na het vertrek van Richard?
  Daarna zal volgens huidig inzicht een vervangend manager/directeur worden aangetrokken.

 • Blijft onze Horeca een zogenaamde ‘open horeca’ of wordt het een sportkantine?
  De horeca wordt wat dat betreft niet gewijzigd.NSW-status Landgoed

 • Kennelijk is er alleen nog een mondelinge toezegging dat de aanvraag van de NSW-status gehonoreerd is.
  Dit is inderdaad juist, maar deze bevestiging is zowel door de instanties die de aanvraag in behandeling hebben (het RVO en de Provincie) gedaan. Inmiddels is schriftelijk bericht ontvangen dat wij de beschikking medio juni kunnen verwachten.

 • Wat gebeurt er als de Beenackers het landgoed zouden willen verkopen?
  Als de familie het Landgoed verkoopt blijft de erfpachtovereenkomst gelden en gaat over op de nieuwe eigenaar.

 • Wat gebeurt er als nieuwe voorwaarden binnen de NSW-wet er toe leiden dat het niet meer mogelijk is van een golfbaan te spreken.
  In dat geval zal de familie Beenackers er voor kiezen de overeenkomst van erfpacht in stand te houden (bron van inkomsten) en de voordelen van de NSW-status te laten varen.

 


Financiën

 • Wie is straks verantwoordelijk voor onderhoud aan gebouwen en golfbaan?
  De vereniging en de BV zijn ieder voor hun aandeel onderhoudsplichtig.

 • De in het huidige huurcontract vastgelegde inspanningsverplichting voor het streefgetal van 1.300 seniorleden komt te vervallen. Hoeveel leden wil het (toekomstig) bestuur?
  Ook de afwikkeling van de obligaties in het aangegeven tempo vereist een zeker aantal leden. Na afwikkeling daarvan zal het streefgetal leden eerder lager dan hoger worden.

 • Hebben de plannen consequenties voor de afwikkeling obligaties?
  Het tempo van afwikkeling wordt niet beïnvloed. Voorwaarde is dat de huidige contractuele aantallen leden tot aan de gehele aflossing door de Vereniging worden gerespecteerd.
  De familie Beenackers verplicht zich tot betaling van haar aandeel aan de Stichting. Het contributiedeel van de seniorleden, een bedrag gelijk aan het vroegere inschrijfgeld, de toeslag voor leden van wie de obligatie is afgelost en de baanhuur boven de 1.200 leden worden door de vereniging rechtstreeks afgedragen aan de Stichting.

 • Bij de aankoop van de gebouwen ontstaan nieuwe financiële verplichtingen. Komt de vereniging in gevaar als bijvoorbeeld het ledental (sterk) terugloopt?
  Bij teruglopend ledental en de daaruit komende baten kunnen extra inkomsten worden gegenereerd uit (thans vaak niet gehonoreerde) greenfee-aanmeldingen.

 • Is het moeilijk om voor aankoop van de gebouwen een hypotheek te krijgen?
  In deze corona-tijd zijn banken algemeen terughoudend in het verstrekken van een hypotheek aan organisaties werkzaam in de recreatiesector. Met de concrete afspraak van een lening verstrekt door het Landgoed hebben we een vangnet voor het geval dat we geen interessante externe lening kunnen krijgen. Alternatieve financieringsmogelijkheden worden onderzocht, waaronder als meest gunstige een lening met gemeentegarantie bij de Waterschapbank. Deelfinanciering uit crowdfunding onder de leden is ook een optie.

 • Welke zekerheden vraagt het Landgoed bij het verstrekken van deze lening als vangnet?
  Het Landgoed vraagt bij structureel in gebreke blijven door de Vereniging de directe vestiging van een hypotheek, ook als deze in een hoger rentesegment uitkomt. Binnen de contracten is geen recht op terugkoop door het Landgoed opgenomen.

 • De koop van de gebouwen voor meer dan € 1 miljoen legt een grote verantwoordelijkheid bij het bestuur. Ook bij de leden?
  Onze bestuurders (en vrijwilligers) zijn voor hun verantwoordelijkheid als vrijwilliger/ bestuurder bij Centraal  Beheer verzekerd. Voor onze leden blijft het risico beperkt tot mogelijke effecten voor de hoogte van hun contributie.

 • Ziet het bestuur mogelijkheden om het resultaat van de BV te verbeteren?
  Ja, de huidige BV, waarin door de familie vooral naar het totaal resultaat is gekeken, heeft een structurele winstpotentie. Het bestuur acht het wel degelijk mogelijk een BV met alleen horeca, primair ten dienste van onze leden en hun gasten, renderend te laten zijn.
  Door striktere budgettering en budgetdiscipline in combinatie met een grotere efficiency is verbetering te realiseren. Daarnaast genereert het organiseren van kleinere partijen, bijv. voor leden die iets te vieren hebben, extra inkomsten.

 • Worden grote investeringen in de BV voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering?
  Ja, in de statuten van de BV wordt vastgelegd dat investeringen boven een nog vast te stellen bedrag de goedkeuring van de ALV behoeven.

 • Betaalt de vereniging en/of de BV een transitievergoeding bij vertrek van Erik-Jan en Richard?
  Neen, de broers treden op eigen initiatief uit dienst. Voor het geval zij door instanties worden aangesproken alsnog een transito bij de BV te claimen, staat het Landgoed hiervoor garant.

 • Wat is de reden om de BV (met daarin op termijn alleen de horeca) in stand te houden?
  Instandhouding van de BV geeft met name m.b.t. BTW fiscale voordelen. Daarnaast houden we risico’s van de exploitatie van de BV daarmee buiten de
  Vereniging.

 • Wat kost de instandhouding van de NSW Landgoedstatus?
  De initiële kosten om te voldoen aan de nieuwe NSW criteria zijn voor rekening van het Landgoed. Instandhouding past in het budget van het regulier baanonderhoud.

 • Hoe ziet het bestuur het belang van sponsoring en de faciliteiten die aan sponsors geboden worden?
  Het belang van sponsorinkomsten blijft evident. De afspraken met bestaande sponsors blijven gegarandeerd. Met (toekomstige) sponsors worden individuele afspraken over faciliteiten (maatwerk) gemaakt.

 • Is bij de waardering van de opstallen de status van onderhoud meegewogen?
  Ja, bovendien is voor geconstateerd achterstallig onderhoud een korting op de koopprijs bedongen en gehonoreerd.

 • Is ook de status van de baan beoordeeld?
  De huidige status voldoet. Daarnaast is er het gebruikelijke budget voor onderhoud en groot onderhoud dat voorziet in behoud van de huidige status.

 

 

Organisatie

 

 • Er is nog geen uitgewerkt plan voor de organisatie. Wanneer kunnen we een uitgewerkt plan verwachten?
  We hebben onze energie eerst gericht op het tot stand komen van een principe akkoord. Daarnaast is een analyse gemaakt waar bepaalde activiteiten het best ondergebracht kunnen worden. (Zie ook de presentatie.) De optimale organisatie om dit te managen wordt de komende maanden uitgewerkt. Na de overname per 1 juni 2021 gaan we een overgangsjaar in. Prioriteit heeft versterking van het bestuur met 2 leden, t.w. baancommissaris en bestuurslid horeca.
  In horeca en baanonderhoud starten we met de invoering van een striktere budgettering en budgetdiscipline.

 • Is het bestuur zich er van bewust dat het runnen van ‘het nieuwe Princenbosch’ operatie nagenoeg een fulltime job wordt.
  Het bestuur is zich er terdege van bewust dat dat moet worden vermeden en zal zorg dragen voor managers die op hun deelgebieden (Vereniging, baanonderhoud en horeca) de dagdagelijkse zaken zelfstandig kunnen runnen. Het bestuur zal zich primair richten op het besturen van de Vereniging.

 • Komt er een financiële man/vrouw in de directie laag?
  Er is zeker nog geen sprake van een ‘directie laag’. Het initiatief voor striktere budgettering en budgetdiscipline zal steunen op de aanwezige financiële kennis in het bestuur van de vereniging.  

 • Wordt er gedacht aan een ‘general manager’ voor de totale ‘professionele’ organisatie?
  In het verlengde van de antwoorden op de vragen t.a.v. de organisatie wordt de noodzaak/wenselijkheid van een ‘general manager‘ als mogelijke optie meegenomen in de nog nader uit te werken organisatiestructuur.

 • Wat is de samenstelling van de directie van de BV?
  Bij voortschrijdend inzicht overwegen we de eerder aangegeven 3 directieleden te reduceren naar 1 of 2. Bij de situatie met één directeur worden de statuten van de BV zodanig aangepast dat de directeur alleen gezamenlijk met een aan te wijzen bestuurder, voor vast te leggen soorten acties, bevoegd wordt om te handelen.

 • Wordt er gedacht aan een Raad van Commissarissen? Wordt er gedacht aan een Ledenraad, die het bestuur, gevraagd en ongevraagd, adviseert?
  Het bestuur beraadt zich, daarbij geadviseerd door deskundigen, over de gouvernance van Princenbosch in de nieuwe setting. Daarbij zullen deze vragen ook aan de orde komen.
  Gelijktijdig wordt daarbij ook de nieuwe wetgeving voor Verenigingen en de WBTR, die beiden per 1 juli a.s. ingaan en o.a. veel regelen op het gebeid van de verantwoordelijkheid van bestuurders meegenomen. Het bestuur neemt op zich een uitgewerkt plan hiervoor in de ALV van a.s. november te presenteren.

 • Hoe waarborg je de kwaliteit en continuïteit van het bestuur?
  Er zal nog meer dan voorheen bij het werven van bestuursleden gekeken worden naar hun professionele capaciteiten voor hun specifieke bestuurstaak en daarnaast naar hun instelling ten aanzien van het specifieke karakter van Princenbosch. Daarnaast is het van belang bij opvolging een ruime overdrachtsperiode aan te houden.

 • Welke bevoegdheden hebben de individuele bestuurders?
  Onze individuele bestuurders zijn bevoegd tot handelen op hun werkgebied en doen dat in samenwerking met onder hun ressorterende commissies.

 • Hoe werkt een collegiaal bestuur en functieomschrijving?
  In een collegiaal worden besluiten alleen met meerderheid van stemmen aangenomen.
  Beknopte functieomschrijvingen staan op onze website.

 • Welke eisen stel je aan het management voor dagelijkse leiding?
  De belangrijkste eisen zijn kennis van hun vakgebied en managementvaardigheden.