Princenbosch: Nieuwe structuur in de relatie met de familie Beenackers

Uit het beleidsplan 2019 - 2023, uit het hoofdstuk ‘Samenwerking met eigenaar’:

Beide partijen erkennen en onderschrijven het grote belang om gezamenlijk als één geheel op te treden in het sterke concurrentieveld waarin Princenbosch opereert.

….en dat niet alleen voor ‘de vorm’ naar de buitenwereld, doch doorgevoerd in een (deels) gemeenschappelijke organisatie met gemeenschappelijke doelstellingen en belangen. ….

 

Het belang van een goede samenwerking tussen eigenaar en vereniging wordt in het beleidsplan niet alleen benadrukt, maar ook wordt het initiatief aangekondigd om serieus met elkaar het gesprek aan te gaan voor mogelijk verdergaande samenwerking of integratie.
Als eerste aanzet werd inmiddels - mede op basis van wederzijds vertrouwen en gemeenschappelijke doelstellingen - de 9 holes par 3-baan met verlichting gerealiseerd.

Als gevolg van het overlijden van mevrouw Helma Beenackers en de daarmee gepaard gaande noodzakelijke overdracht van haar aandeelhouderschap zijn de gesprekken in de nazomer van 2020 tussen de partijen geïntensiveerd. Er ligt nu een structuurwijziging voor die verder gaat dan voorzien in genoemd beleidsrapport.

Wij hebben een principeakkoord bereikt dat uitvoerig is getoetst door de juridische commissie van de vereniging en andere deskundigen. Nu is het moment aangebroken om onze leden te informeren en vervolgens in een Algemene Ledenvergadering de goedkeuring van de leden te vragen voor de hiernavolgende structuuraanpassingen. Van de zijde van de familie Beenackers is reeds goedkeuring gegeven door de (mede)aandeelhouders, mede het resultaat van de sterke band tussen de familie en de vereniging.
Wat verandert er?


Huidige situatie:

 • In de huidige structuur kennen we 3 rechtspersonen:
  • Landgoed Princenbosch BV (fam. Beenackers)
  • Golfbaan Princenbosch BV (fam. Beenackers)
  • Golfvereniging Princenbosch (leden vereniging)
 • De vereniging huurt thans de accommodatie van Golfbaan Princenbosch BV binnen een huurovereenkomst van onbepaalde duur en betaalt daarvoor ‘baanhuur’ waarin tevens is begrepen het onderhoud van de baan dat wordt uitgevoerd door Golfbaan BV.
 • Op zijn beurt betaalt Golfbaan BV het deel ‘kale’ huur (door) aan Landgoed BV.
 • Binnen de exploitatie van Golfbaan BV vallen o.a. de horeca, de golfschool, drivingrange, oefenaccommodaties, lockerruimte, het onderhoud van de complete golfaccommodatie en de contracten met sponsoren en bedrijfsleden.


Toekomstige situatie:

 • De familie Beenackers draagt per 1 juni 2021 de aandelen in Golfbaan Princenbosch BV over aan Golfvereniging Princenbosch. De overdracht vindt plaats tegen betaling van 1 euro. De vereniging neemt de totale exploitatie van Golfbaan BV over en verwerft daarmee o.a. de inventaris en keukeninrichting van het clubhuis en terrassen, het machinepark t.b.v. greenkeeping, de lockers, golfschool, etc.
 • Per gelijke datum zal Erik-Jan Beenackers terugtreden uit de dagelijkse leiding en als adviseur worden ingeschakeld op specifieke deelgebieden. Richard Beenackers zal nog zeker twee jaar in dienst blijven.
 • Golfvereniging Princenbosch sluit een langdurige overeenkomst van erfpacht met recht van opstal (vervangt het huidige huurcontract) met Landgoed BV. De vereniging betaalt de erfpachtcanon, die anders dan de huidige baanhuur is vrijgesteld van BTW, direct aan het Landgoed.
 • Golfvereniging Princenbosch neemt tegen taxatiewaarde alle gebouwen die ten dienst staan van de exploitatie van vereniging en golfbaan over van Landgoed BV, te weten het gehele clubhuis, dus inclusief de dienstwoning en lockerruimte, de stallingen voor de handicarts, de afslag- en lesgebouwen op de driving range en de greenkeepersloods.


Het belang van de vereniging en haar leden bij het voorliggende voornemen:

 • In de eerste plaats worden met overname van de aandelen door de eigen vereniging externe partijen buiten de deur gehouden, waarmee de unieke identiteit van Princenbosch ook voor de toekomst gewaarborgd is.
 • Door een langdurige erfpachtovereenkomst van 50 jaar met recht op verlenging met nog eens 50 jaar is de positie van de vereniging op ultralange termijn verzekerd.
 • In de voorgestelde structuur opereert de vereniging volledig autonoom. De relatie met en de verplichting aan de eigenaar (Landgoed BV) bestaat alleen uit afdracht van de jaarlijkse canon en het binnen de huidige wetgeving waarborgen van behoud van de landgoedstatus.
 • Golfclub Princenbosch kan daarmee in de toekomst, nog sterker dan voorheen, een echte ledenbaan worden genoemd. Een contractueel vastgelegd streefgetal van het aantal leden is verleden tijd.
 • Commerciële activiteiten (w.o. greenfee-inkomsten en andere inkomsten uit baanactiviteiten) worden primair getoetst aan het verenigingsbelang en dienen slechts de begroting van de vereniging en de exploitatie (waaronder de verplichtingen aan het landgoed) en een vriendelijk contributieniveau voor de leden.
 • Commerciële activiteiten zijn geen doel op zich. Het streven is een exploitatieresultaat van de totaliteit van alle activiteiten dat de vereniging in staat stelt om reserveringen te doen voor grotere uitgaven.
 • De Horeca is weliswaar een apart profit-center maar staat primair ten dienste van (de leden van) de vereniging. Commerciële activiteiten worden getoetst aan de functie als clubhuis voor de leden en hun gasten en verplichtingen aan haar sponsors.
 • Baanonderhoud en baanbeheer berust bij de vereniging met inachtneming van de richtlijnen verbonden aan de NSW landgoedstatus.

 

Enkele feiten:

 • De som van de huidige afdracht door de vereniging aan de exploitant (Golfbaan) van huur en baanonderhoud (tot nu bekend onder de noemer ‘baanhuur’) plus de afkoopsom voor de greenfees is in de nieuwe situatie maximaal gelijk aan de optelsom van:
  de canon van de erfpacht te betalen aan Landgoed vermeerderd met de kosten van baanonderhoud (in eigen beheer van de vereniging).
 • Na afwikkeling van de obligaties over ca. 5 tot 6 jaar komen alle daarbij behorende extra revenuen ten goede aan de vereniging en vindt daarvan geen afdracht aan het Landgoed plaats.
 • De vereniging neemt de exploitatie van de horeca met een respectabele omzet en de daarbij behorende (bescheiden) winstpotentie over.
 • Opbrengsten van lockerverhuur, drivingrange (ballenautomaat), bedrijfsleden, golfschool, (baan)sponsoring komen ten goede aan de vereniging.

 

Verdere toelichting inclusief onderbouwing en inzicht in de financiële consequenties voor het verenigingsbudget wordt voorzien in speciale informatiebijeenkomst(en) voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering op 7 juni a.s. waarin het voorstel tot definitieve besluitvorming als hoofditem op de agenda staat.