Antwoorden op meest gestelde vragen

Vragen in het kader van de voorgenomen overeenkomst van erfpacht, de overname van Golfbaan BV en de koop van de opstallen

1. Wie heeft het initiatief voor deze stap genomen?
Het initiatief lag bij de familie Beenackers en dat is conform de clausule in de huurovereenkomst dat de Vereniging het eerste recht van koop heeft.


2. Wat zijn de belangrijkste onderdelen van deze stap?

 • Er wordt door de vereniging een 50-jarige overeenkomst van erfpacht (met recht op verlenging met opnieuw 50 jaar) met het Landgoed (eigenaar van de gronden) aangegaan. De huidige huurovereenkomst met de Golfbaan komt te vervallen.
 • De vereniging neemt de aandelen van Golfbaan BV (met exploitatie van de horeca en het onderhoud van de baan, exploitatie lockerruimte, driving range en golfschool, naast alle inkomsten bedrijfsleden en sponsoring) voor 1 Euro over en krijgt daarvoor garanties.
 • De vereniging kan vrij besluiten welke activiteiten in de BV blijven of welke worden overgeheveld naar de vereniging. 
 • De Vereniging koopt de opstallen (alle gebouwen) van het Landgoed.

 

3. Welke voordelen geeft dit aan de vereniging?

 • Het houdt een mogelijk derde partij buiten de deur. 
 • Het geeft de vereniging langdurig alleenrecht van gebruik van de golfbaan
 • De vereniging krijgt  volledig zeggenschap over het aantal leden (incl. bedrijfsleden) De contractuele inspanningsverplichting voor een streefaantal is verleden tijd.
 • De vereniging heeft zeggenschap over de kwaliteit van het onderhoud van de golfbaan, de exploitatie van de horeca, de aansturing van de Golfschool,  contracten met sponsoren en te organiseren bedrijfsdagen.
 • Dit alles  geeft de mogelijkheid nog meer dan nu een verenigings-golfbaan te zijn.

 

4. Pachten we alle grond van het Landgoed?

De overeenkomst van erfpacht bevat alle gronden (83.15 hectare) van het Landgoed die de golfbaan binnen de NSW status betreffen.5. Profiteert de vereniging ook van deze status als Landgoed?

Via erfpacht profiteert ook de vereniging van fiscale voordelen van het Landgoed v.w.b. overdrachtsbelasting (geen heffing bij overname opstallen en aangaan erfpachtovereenkomst) en Onroerend Zaak Belasting.6. Welke voordelen heeft de overdracht voor de familie Beenackers?

Het behoud van de status van het Landgoed, langdurig verzekerd zijn van inkomen en ontzorging.7. Wat is het verschil in kosten in de nieuwe situatie met een canon voor de erfpacht en onderhoud in eigen beheer in plaats van de huidige som baanhuur(incl. onderhoud)?

De kosten voor de vereniging zijn maximaal gelijk maar naar verwachting eerder lager dan in de huidige situatie.8. Blijft het onderhoud van de baan in eigen beheer?

Door de kennis van de medewerkers en de goede kwaliteit van het onderhoud is er geen reden om uitbesteding te overwegen. Medewerkers behouden hun huidige (opgebouwde) rechten.9. Blijft horeca in eigen beheer?

De huidige horeca levert een wezenlijke bijdrage aan het karakter van de club en het verenigingsleven. Omdat we dat willen behouden wordt bewust gekozen voor eigen beheer en niet voor uitbesteding. Medewerkers behouden hun huidige (opgebouwde) rechten.10. Is de financiering van de aankoop van de opstallen afgerond?

We zijn in gesprek met externe partijen en denken na over alternatieven. Als vangnet hebben we met het Landgoed overeenstemming over een lening, met 5 jaar vrijstelling van aflossing.11. Welke positie neemt Richard Beenackers straks in

Richard blijft in elk geval 2 jaar in de functie van directeur verbonden aan de Golfbaan. De directie van Golfbaan BV bestaat straks uit 3 leden: Richard (dagelijkse leiding) samen met 2 (bestuurs)leden namens de vereniging12. Wat gaat Erik-Jan Beenackers doen

Erik-Jan heeft besloten uit dienst te gaan bij de Golfbaan en zal voor inzet van zijn specialistische kennis naar behoefte worden ingezet. Hij gaat op korte termijn in de voormalige woning van zijn ouders wonen.13. Komt er versterking/uitbreiding van het bestuur?

We willen het bestuur aanvullen met een baancommissaris en een bestuurder hospitality/horeca14. Wat houdt de overname in voor de Golfschool en de pro’s?

De bestaande contracten met de pro’s worden door de vereniging overgenomen.15. Wat kunnen we op de informatieavonden verwachten?

Een presentatie met de motivatie van het bestuur en een cijfermatige onderbouwing van deze stap. Tevens gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Na inventarisatie van de aanmeldingen zijn 4 sessies gepland met maximaal 30 aanwezigen.16. Hoe wordt de B.A.L.V. georganiseerd?

Voor dit belangrijke onderwerp is een aparte B.A.L.V. gepland. Het voornemen is dit i.v.m. de Corona-maatregelen, afhankelijk van de weersomstandigheden,  buiten op voldoende afstand van elkaar te organiseren. Hierdoor is er geen beperking op het aantal aanwezigen, wel wordt aanmelding vooraf  gevraagd. Ingeval de weergoden deze aanpak in de weg staan is er een ‘noodplan’.17. Hoe komt de besluitvorming tot stand?

Deze komt tot stand door een meerderheid van de stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden. Een aanwezig stemgerechtigd lid kan voor maximaal 1 ander lid bij volmacht stemmen. 

De stemming zal schriftelijk plaats vinden.18. Waarom wordt zo snel om een beslissing van de leden gevraagd?

Vanaf de eerste gesprekken was het van de kant van de familie Beenackers al de wens om de overdracht zo snel mogelijk te realisteren. De eerste streefdatum was 1 januari 2021. Nu de plannen eenmaal bekend zijn gemaakt, rust op beide partijen de verplichting naar het personeel om zo snel mogelijk na deze bekendmaking duidelijkheid te verschaffen. Door zowel de familie Beenackers als het bestuur van de vereniging wordt het met het oog op een geoliede overgang wenselijk geacht dat de vereniging z.s.m. de (eind)verantwoordelijkheid voor de exploitatie op zich neemt. Na overdracht kan de vereniging overigens profiteren van substantiële fiscale voordelen. Daarom het voorstel om, na goedkeuring door de leden, de overdracht  met terugwerkende kracht per 1 juni 2021 te effectueren.19. Welke rechtspersonen zijn er straks?

 • Aan de zijde van de familie Beenackers: Landgoed Princenbosch BV
 • Aan de zijde van de vereniging: Golfclub Princenbosch en Golfbaan Princenbosch BV20. Wie gaat het bedrijf dagelijks runnen? Komt er een directeur?

De dagelijks leiding voor de activiteiten binnen de BV berust bij Richard in samenwerking met de hoofden van de greenkeeping en die van de horeca.21. Wat is in de nieuwe situatie de beslissingsbevoegdheid van het bestuur en A.L.V.?

Het bestuur legt jaarlijks het totaal budget van de BV ter goedkeuring voor aan de A.L.V. en legt als gebruikelijk na realisatie verantwoording af van de jaarrekening aan de A.L.V.. Indien noodzakelijk wordt tussentijds een B.A.L.V. georganiseerd.22. Mag het bestuur medewerkers van de Golfbaan of vereniging ontslaan?

Bij de overgang worden alle arbeidsrechten van medewerkers van de Golfbaan gerespecteerd. Later ligt de bevoegdheid voor ontslag van medewerkers van de vereniging bij het bestuur en bij medewerkers van de Golfbaan bij de directie.23. Wat gebeurt er als een volgend bestuur er anders over denkt?

Een volgend bestuur dient de overeenkomst van erfpacht te respecteren. De organisatie van de vereniging en sturing geven aan de exploitatie van de Golfbaan valt onder de verantwoordelijkheden van het (toekomstige) bestuur. Bij het huidige bestuur ligt de plicht om bij opvolging de cultuur van Princenbosch over te dragen.24. Wat gebeurt er met het woonhuis/kantoorruimte?

Kantoorruimte blijft in ieder geval ter beschikking van B.V. en vereniging. Het gedeelte bedrijfswoning kan naar eigen inzicht worden ingezet/verhuurd.25. Kan het bestuur besluiten om bepaalde onderdelen uit te besteden?

Als daar aanleiding toe is kan het bestuur besluiten bepaalde onderdelen van de nieuwe activiteiten (maar ook van de bestaande) uit te besteden. Afhankelijk van de aard van de activiteiten is goedkeuring van de A.L.V. nodig.26. Heeft de nieuwe structuur consequenties voor de contributie?

Het doorrekenen van de modellen geeft aan dat zeker op korte termijn, behoudens de gebruikelijke indexering, geen aanpassing van de contributie aan de orde is.27. Wat gebeurt er als het ledenaantal fors terug loopt?

In tegenstelling tot nu is het aantal leden een risico voor de vereniging, waarbij kan worden opgetekend dat ook met het huidige huurcontract dat risico niet geheel is uitgesloten. In voorkomend geval kan dat huurcontract nl. worden opengebroken. Omdat we bij forse terugloop de mogelijkheid hebben het aantal greenfees naar behoefte en volledig eigen inzicht in te zetten, geeft dat de mogelijkheid de financiële effecten van eventuele sterke terugloop van het aantal leden op te vangen.28. Blijven we groepen en greenfee-spelers toelaten?

We zullen deze alleen naar behoefte (als onderdeel van de begroting) inzetten.29. Wat gebeurt er met de businessclub en sponsors?

De rechten van en afspraken met businessclubleden en sponsors worden gerespecteerd. Ter ondersteuning van de exploitatie dienen voldoende sponsorinkomsten ook in de toekomst gewaarborgd te zijn. Voor bestaande sponsors worden afspraken over speelrechten als onderdeel van een sponsorpakket ook in de toekomst gerespecteerd. Voor toekomstige sponsors worden eventuele speelrechten getoetst aan baanbezetting en capaciteit van de baan.30. Hoe is de aansprakelijkheid van bestuur en leden?

Voor het bestuur en de leden vindt er door deze overname geen verandering van verantwoordelijkheden plaats. De aansprakelijkheid voor Golfbaan BV ligt niet bij het bestuur en de leden.31. Komen de pro’s nu ook in loondienst van de vereniging?

We hebben niet het voornemen onze pro’s voor het lesgeven aan individuele golfers in loondienst te nemen.32. Wat gebeurt er met de afwikkeling obligaties?

De overname heeft geen enkel effect op het tempo van de afwikkeling van de obligaties.33. Gaan de prijzen in de horeca veranderen?

Het bestuur staat voor de prijzen in de horeca in overeenstemming met de kwaliteit van het aanbod te houden. Over de positionering kunnen we aangeven dat een ‘clubhuis als warme en gezellige ontmoetingsplaats voor onze leden’ het uitgangspunt is.34. Kunnen we alles ook weer doorverkopen als we dat zouden willen?

Contractueel is de vereniging er verantwoordelijk voor dat, behoudens toestemming van het Landgoed,  geen ontkoppeling komt tussen de vereniging en Golfbaan BV.35. Welke invloed heeft Corona op de exploitatie van de horeca?

Het is een publiek geheim dat Corona een zware wissel trekt op de resultaten van horecaondernemingen, ook bij Princenbosch. Het geheel van de inkomsten uit afdrachten door de vereniging en de exploitatie van de horeca geeft in combinatie met overheidssteun voor Golfbaan BV nog steeds de mogelijkheid dit jaar zonder verlies af te sluiten.36. Welke gevolgen heeft de overname op de ‘Samenwerking’ van de par 3-baan?

‘De Samenwerking par 3-baan’ is gesloten tussen de vereniging en de Golfbaan. Nu de vereniging de aandelen van de Golfbaan overneemt, eindigt de noodzaak van die constructie en zal deze na 31 mei a.s. beëindigd worden.Tot slot:

Graag herhalen wij in het kort het belang van de leden van de vereniging bij het door de familie Beenackers en het bestuur van de vereniging bereikte principeakkoord.

Het akkoord geeft de vereniging de volledig autonomie om alle aspecten van Princenbosch primair te kunnen afstemmen op de EIGEN leden, waarbij:

-      Externe partijen buiten de deur blijven

-      De positie en autonomie van de vereniging voor de ultra lange termijn verzekerd is

-      Princenbosch, sterker dan voorheen, een echte ledenbaan is

-      Commerciële activiteiten geen doel op zich zijn

-      Commerciële baanactiviteiten getoetst worden aan het verenigingsbelang 

-      De horeca primair ten dienste van de leden en hun gasten staat

-      Commerciële horeca-activiteiten getoetst worden aan de functie als clubhuis

-      Winst geen doel op zich is, maar een resultaat wordt gerealiseerd dat Princenbosch in staat stelt om de verplichtingen aan het Landgoed te voldoen en voldoende reserveringen te doen voor grotere uitgaven in accommodatie en andere faciliteiten, met behoud van een vriendelijk contributie-niveau.