Agenda Algemene Ledenvergadering najaar 2021

 1. Opening 
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Goedkeuring notulen BALV van 28 juni  2021 en ALV van 12 juli 2021
 4. Korte terugblik op het jaar 2021 w.o. ledenaantallen, wachtlijst, lustrum, Golf Circle
 5. Uitkomsten Leden-enquête Players 1st 2021  
 6. Aanpassing Huishoudelijk Reglement 
 7. Voortgang herstructurering, financiering, landgoedstatus 
 8. Aanbevelingen Adviescommissie Governance en Organisatiestructuur, besluitvorming 
 9. Samenstelling bestuur 
 10. Financiën: Contributies 2022 voorstel en goedkeuring 
 11. Financiën: Prognose 2021 
 12. Financiën: Begroting 2022 voorstel en  goedkeuring 
 13. Rondvraag 
 14. Sluiting