Agenda Algemene Ledenvergadering 22 december 2020 (online)

 1. Opening
   
 2. Mededelingen
   
 3. Terugblik en vooruitzichten 
   
 4. Goedkeuring notulen ALV 18 november 2019 en notulen BALV 2 maart 2020
   
 5. Goedkeuring jaarrekening 2019, decharge bestuur
   
 6. Goedkeuring speelrecht en bedragen contributies 2021
  Voorstel tarieven 2021 zijn terug te vinden op de website onder club-lidmaatschap

 7. Prognose 2020 / begroting 2021

 8. Afwikkeling obligaties

 9. Aanpassingen Huishoudelijk Reglement

 10. (Her)verkiezing voorzitter
  Aftredend en herverkiesbaar : André Barendrecht

 11. Sluiting