Instellen van een Adviescommissie

Princenbosch heeft in de 30 jaar van haar bestaan een sterke eigen cultuur opgebouwd. Onze golfclub is toegankelijk, open en gastvrij. In het Beleidsplan 2019-2023 zijn een ‘Missie en Visie’ opgenomen die daar verdere invulling aan geven. De club is opgebouwd binnen een hecht samenwerkingsverband met de eigenaar/exploitant van de Golfbaan.

Kort gezegd: de club regelt het gebruik van de baan door leden en gasten, en regelt met vrijwilligers het actieve verenigingsleven. De exploitant is verantwoordelijk voor onderhoud van de baan, de opstallen en voor de horeca en golfschool.

Per 1 juni 2021 is deze situatie veranderd: de Golfclub nam de exploitatie van de golfbaan, golfschool en horeca in eigendom over van de huidige eigenaar door het in eigendom verkrijgen van de “Golfbaan Princenbosch B.V.”. Tevens wordt men door het langdurige pachtcontract economisch eigenaar van het landgoed Princenbosch.

 

Deze nieuwe setting vergt op een viertal vlakken de komende maanden een bijzondere bestuurlijke aandacht:

  • Er is het handhaven en versterken van de huidige cultuur van de club nu er sprake is van een 100% ‘ledenbaan’, waardoor Princenbosch ook voor komende generaties aantrekkelijk blijft.
  • Nu alles in één organisatie structuur wordt ondergebracht, dient bezien te worden waar mogelijkheden liggen voor verbetering van het aanbod aan de leden.
  • In een nieuwe juridische setting zullen er binnen o.a. de fiscale regelgeving keuzes moeten worden gemaakt over welke activiteiten binnen welke juridische entiteit moeten plaats vinden, waardoor ten opzichte van de oude situatie voordelen in de exploitatie kunnen worden behaald die zich vertalen in een langjarige gezonde financiële basis.
  • De nieuwe situatie vraagt een passende bestuurlijke en uitvoerende structuur, die er voor zorgt dat de hiervoor genoemde vlakken worden geborgd, dan wel gerealiseerd. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) vraagt tegelijk ook om een bewuste keuze te maken ten aanzien van toezicht. De gemaakte keuzes moeten recht doen aan open en transparante waarden die passen bij zowel een goed geleid MKB-bedrijf, als bij een grote vereniging met betrokken leden.

 

Het bestuur gaat  deze aspecten in de komende maanden in concrete voorstellen vertalen en in de ‘najaars’ ledenvergadering presenteren. Gezien de importantie van de te nemen besluiten hecht het bestuur eraan om zich in deze te laten bijstaan door een in te stellen adviescommissie.

 

Deze  adviescommissie wordt gevormd door voorzitter Joost Bol, (oprichtingsvoorzitter en erelid), Han van Moorsel (oud-voorzitter), Evert Jan Wijers en Mart Franken. Deze vaste kern zal daarnaast anderen met kennis en/of ervaring op relevante thema’s raadplegen.

 

De commissie heeft als primaire taak het bestuur te adviseren m.b.t. tot de hierboven onder punt 4 genoemde zaken, waarop de elementen van de eerste drie punten uiteraard van invloed zijn. Waar gewenst zal de commissie om aanvullend advies worden gevraagd.

Het staat de commissie vrij ook ongevraagd advies uit te brengen indien men dit wenselijk acht.

 

Tot slot zal de adviescommissie de bestuursvoorstellen in de najaarsvergadering van een advies aan de leden voorzien.

 

Bij het uitvoeren van deze taken:

  • wordt deze commissie door het Bestuur van de vereniging op de hoogte gehouden van nieuwe beleidsvoornemens;
  • heeft de commissie toegang tot relevante documenten en gegevens binnen de vereniging;
  • worden, waar nodig, deskundige leden geconsulteerd.

 

De commissie zal bij het opstellen van adviezen steeds de volgende uitgangspunten in gedachten houden:     

  • de mogelijkheid van een gezonde exploitatie, zonder winstoogmerk, maar met voldoende middelen om aan alle verplichtingen te voldoen en voldoende ruimte te hebben voor goed onderhoud en gewenste vernieuwingen;      
  •  de leden blijven zich in de organisatie herkennen;
  • het waarborgen van de bestaande cultuur van de club en de noodzaak om vrijwilligers bereid te vinden hun plaats daarin in te nemen.