teaser teaser teaser
teaser teaser teaser
teaser teaser teaser

Bestuur

Voorzitter

Voorzitter
André Barendrecht
voorzitter@princenbosch.nl

De voorzitter is de eindverantwoordelijke voor een goed bestuur van de vereniging en coördineert de activiteiten van de bestuursleden.

 

De voorzitter initieert en geeft leiding aan het ontwikkelen en actueel houden van een meerjarenbeleid en –strategie voor de vereniging en de vertaling daarvan in concrete jaarplannen, doelen, marketing- en sponsorbeleid. Hij draagt zorg voor een goede afstemming van beleid, plannen en doelstellingen met de exploitant en streeft daarbij naar een optimale samenwerking en deelt met de exploitant de zorg voor een florerende businessclub.


De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in- en extern, met name bij de NGF, het regio-overleg en in samenwerkingsverbanden waarin de vereniging betrokken is.

De voorzitter en de secretaris  zijn het eerste aanspreekpunt voor de vertrouwenscontact persoon.

Secretaris

 

Secretaris

Irene Haarmans

secretaris@princenbosch.nl

 

De secretaris geeft leiding aan de medewerk(st)ers  voor de secretariaatswerkzaamheden.

Onder deze portefeuille vallen

 • Organisatie vereniging, agenda en de uitnodigingen, verslaglegging van bestuur gerelateerde vergaderingen en ledenadministratie
 • Voert alle correspondentie (voor zover niet specifiek aan een ander bestuurslid toegewezen) namens de vereniging;
 • Het secretariële verenigingsarchief.
 • In algemene zaken het eerste aanspreekpunt voor de vereniging voor externen (NGF, regio, overheidsinstanties en andere verenigingen)
 • Neemt deel aan het overleg met NGF, regio en andere samenwerkingsverbanden;
 • Is verantwoordelijk voor het intern- en extern communicatie beleid en de PR voor de vereniging, inclusief de zorg voor de website, het clubblad, de nieuwsbrieven, reclame-uitingen en contacten met de pers
 • De  secretaris  en de voorzitter zijn het eerste aanspreekpunt voor de vertrouwenscontact persoon

Penningmeester

Jan van geel Penningmeester Golfclub Princenbosch

Penningmeester

Jan van Geel
penningmeester@princenbosch.nl

 

De penningmeester voert het financiële beleid zoals dat door het bestuur is vastgesteld uit.  Hij is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de vereniging.

Onder deze portefeuille vallen:

 • het financiële beleid en beheer voor de vereniging;
 • het jaarlijks opstellen van de begroting ter goedkeurig van de algemene ledenvergadering en zorgen voor de financiële rapportages aan de algemene ledenvergadering;
 • is de eerst aangesprokene voor het vastleggen van afspraken in contracten en bij juridische vraagstukken de contactpersoon voor de juridische commissie;
 • beheert de verzekeringsportefeuille van de vereniging

 

Sport

Bestuurslid Sport

Peter van Pelt

bestuur.sport@princenbosch.nl

 

Het bestuurslid Sport is verantwoordelijk voor de beleidsmatige ontwikkeling en aansturing van alle golftechnische zaken.

Onder deze portefeuille vallen

 • Opleidingsprogramma’s voor alle leden.
 • Ontwikkelen van een jeugdplan en het aansturen van de uitvoering daarvan.
 • Het competitiebeleid
 • Het Topgolfbeleid
 • De competitieve wedstrijden
 • De toepassing van golfregels binnen onze club.
 • Namens de vereniging betrokken bij golfschool en golfpro’s
 • Baancommissie

Activiteiten

 

Activiteiten

Andrea Wrba

bestuur.activiteiten@princenbosch.nl

 

Het bestuurslid Activiteiten is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en aansturen van activiteiten voor de leden met als doel de clubbinding en de sociale contacten te versterken. Deze activiteiten moeten o.a. een positieve uitstraling van de club ondersteunen en daarmee potentiële leden aantrekken.

Hij is het aanspreekpunt binnen het bestuur voor het functioneren van het clubhuis/horeca

Onder deze portefeuille vallen

 • Commissies binnen de club welke zich bezig houden met clubactiviteiten.