Bestuur

Voorzitter

Voorzitter
Evert Jan Wijers
voorzitter@princenbosch.nl

De voorzitter is de eindverantwoordelijke voor een goed bestuur van de vereniging en coördineert de activiteiten van de bestuursleden.

 

De voorzitter initieert en geeft leiding aan het ontwikkelen en actueel houden van een meerjarenbeleid en –strategie voor de vereniging en de vertaling daarvan in concrete jaarplannen, doelen, marketing- en sponsorbeleid. Hij draagt zorg voor een goede afstemming van beleid, plannen en doelstellingen met de exploitant en streeft daarbij naar een optimale samenwerking en deelt met de exploitant de zorg voor een florerende businessclub.


De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in- en extern, met name bij de NGF, het regio-overleg en in samenwerkingsverbanden waarin de vereniging betrokken is.

De voorzitter en de secretaris  zijn het eerste aanspreekpunt voor de vertrouwenscontact persoon.

Secretaris

 

Secretaris

Inez van Bezouw

secretaris@princenbosch.nl

 

De secretaris voert het secretariaat van de vereniging, waaronder de verzorging van de agenda en verslaglegging van bestuur gerelateerde vergaderingen en het bijhouden van het verenigingsarchief.

Verder behoren tot deze portefeuille:

 • het leidinggeven aan de medewerk(st)ers voor de secretariaatswerkzaamheden;
 • deelname aan het overleg met de NGF, de regio en andere samenwerkingsverbanden;
 • Verantwoordelijkheid voor het interne en externe communicatiebeleid en de PR van de vereniging, inclusief de zorg voor de website, het clubblad, de nieuwsbrieven, reclame-uitingen  en contacten met de pers;
 • Aanspreekpunt (met de voorzitter) voor de vertrouwenscontactpersoon.

Penningmeester

Penningmeester

Bert Smits
penningmeester@princenbosch.nl

 

De penningmeester geeft uitvoering aan het door het bestuur vastgestelde financiële beleid en is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de vereniging. Hij/zij is de eerst aangesprokene voor het vastleggen van afspraken in contracten en bij juridische zaken de contactpersoon voor de juridische commissie.

Verder behoren tot deze portefeuille:

 • het financieel beleid en beheer van de vereniging;
 •  het jaarlijks opstellen van de begroting ter goedkeuring van en het zorgdragen voor de financiële rapportages aan de algemene ledenvergadering;
 • het beheer van de verzekeringsportefeuille van de vereniging.

Sport

Bestuurslid Sport

Paul Heger

bestuur.sport@princenbosch.nl

 

Het bestuurslid sport is verantwoordelijk voor de beleidsmatige ontwikkeling en aansturing van alle golf technische zaken en is namens de vereniging betrokken bij de golfschool en de golfpro’s.

Verder behoren tot deze portefeuille:

 • het opleidingsprogramma voor alle leden;
 • het ontwikkelen van een jeugdplan en het aansturen van de uitvoering daarvan;
 • het competitiebeleid en de competitieve wedstrijden;
 • het topgolfbeleid;
 • de toepassing van golfregels binnen onze club;
 • de baancommissie.

 

Activiteiten

 

Activiteiten

Francine Mol

bestuur.activiteiten@princenbosch.nl

 

Het bestuurslid activiteiten is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en aansturen van activiteiten voor de leden met als doel de clubbinding en de sociale contacten te versterken. Deze activiteiten moeten onder andere een positieve uitstraling van de club versterken en daarmee potentiële leden aantrekken.  Het bestuurslid activiteiten is het aanspreekpunt binnen het bestuur voor het functioneren van clubhuis/horeca. Onder de verantwoordelijkheid vallen ook de Commissies die zich bezighouden met activiteiten.