teaser teaser teaser
teaser teaser teaser
teaser teaser teaser

Bestuur

Voorzitter

Voorzitter
André Barendrecht
voorzitter@princenbosch.nl

 

De voorzitter is de eindverantwoordelijke voor een goed bestuur van de vereniging en coördineert de activiteiten van de bestuursleden.

De voorzitter initieert en geeft leiding aan het ontwikkelen en actueel houden van een meerjarenbeleid en –strategie voor de vereniging en de vertaling daarvan in concrete jaarplannen en doelen. Hij draagt zorg voor een goede afstemming van beleid, plannen en doelstellingen met de exploitant en streeft daarbij naar een optimale samenwerking.

De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in- en extern, met name bij de NGF, het regio-overleg en in samenwerkingsverbanden waarin de vereniging betrokken is.

De voorzitter en de secretaris  zijn het eerste aanspreekpunt voor de vertrouwenscontact persoon.

Secretaris

Peter van Pelt secretaris Golfclub Princenbosch

Secretaris

Peter van Pelt

secretaris@princenbosch.nl

 

De secretaris geeft leiding aan de medewerk(st)ers  voor de secretariaatswerkzaamheden.

Onder deze portefeuille vallen

 • Organisatie vereniging, agenda en de uitnodigingen, verslaglegging van bestuur gerelateerde vergaderingen en ledenadministratie
 • voert alle correspondentie (voor zover niet specifiek aan een ander bestuurslid toegewezen) namens de vereniging;
 • Het secretariële verenigingsarchief.
 •  In algemene zaken het eerste aanspreekpunt voor de vereniging voor externen (NGF, regio, overheidsinstanties en andere verenigingen)
 • neemt deel aan het overleg met NGF, regio en andere samenwerkingsverbanden;
 • De  secretaris  en de voorzitter zijn het eerste aanspreekpunt voor de vertrouwenscontact persoon

Penningmeester

Jan van geel Penningmeester Golfclub Princenbosch

Penningmeester

Jan van geel
penningmeester@princenbosch.nl

 

De penningmeester voert het financiële beleid zoals dat door het bestuur is vastgesteld uit.  Hij is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de vereniging.

Onder deze portefeuille vallen:

 • het financiële beleid en beheer voor de vereniging;
 • het jaarlijks opstellen van de begroting ter goedkeurig van de algemene ledenvergadering en zorgen voor de financiële rapportages aan de algemene ledenvergadering;
 • is de eerst aangesprokene voor het vastleggen van afspraken in contracten en bij juridische vraagstukken de contactpersoon voor de juridische commissie;
 • beheert de verzekeringsportefeuille van de vereniging

 

Technische zaken

Peter Grond Technische zaken Golfclub Princenbosch

Technische zaken

Peter Grond

bestuur.tz@princenbosch.nl

 

Het bestuurslid Technische Zaken is verantwoordelijk voor de beleidsmatige ontwikkeling en aansturing van alle golftechnische zaken.

Onder deze portefeuille vallen

 • Opleidingsprogramma’s voor alle leden.
 • Ontwikkelen van een jeugdplan en het aansturen van de uitvoering daarvan.
 • Het competitiebeleid
 • Het Topgolfbeleid
 • De toepassing van golfregels binnen onze club.
 • Namens de vereniging betrokken bij Golf Training Centrum en golfpro’s

Organisatie

Gerard Klok Organisatie Golfclub Princenbosch

Organisatie
Gerard Klok

bestuur.organisatie@princenbosch.nl

 

Het bestuurslid Organisatie is verantwoordelijk voor het inrichten en op het vereiste peil houden van de (dagelijkse) operationele organisatie van de vereniging  en geeft daarvoor direct of indirect leiding aan de medewerkers front office en het toezicht op het baangebruik.

Daarnaast is dit bestuurslid verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van het gebruik van, en alle regelingen mbt het gebruik van de golfbaan (o.a. reserveringsbeleid voor leden, gasten en groepen, inclusief de jaarkalender).

Hij voert het overleg met de exploitant over de inrichting van de baan en het gebruik van de baan door groepen en sponsors..

Onder deze portefeuille vallen

 • de baancommissie
 • de frontoffice
 • de medewerkers toezicht baangebruik
 • aan de baan gerelateerde ICT 

Activiteiten

 

Ellen de Bont Activiteiten Golfclub Princenbosch

Activiteiten

Ellen de Bont

bestuur.activiteiten@princenbosch.nl

 

Het bestuurslid Activiteiten is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en aansturen van activiteiten voor de leden met als doel de clubbinding en de sociale contacten te versterken. Deze activiteiten moeten o.a. een positieve uitstraling van de club ondersteunen en daarmee potentiële leden aantrekken.

Hij is het aanspreekpunt binnen het bestuur voor het functioneren van het clubhuis/horeca

Onder deze portefeuille vallen

 • Commissies binnen de club welke zich bezig houden met clubactiviteiten.

 

Communicatie / Marketing

Communicatie / Marketing

André Barendrecht

bestuur.marketing-communicatie@princenbosch.nl

 

Het bestuurslid Marketing en Communicatie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een marketingbeleid dat, gegeven de stand van zaken in de golfmarkt, de realisatie van de strategie en het lange termijn beleid van de vereniging mogelijk maakt.

Onder deze portefeuille vallen

 • Het intern- en extern communicatie beleid en de PR voor de vereniging, inclusief de zorg voor de website, het clubblad, de nieuwsbrieven, contacten met de pers. ontwikkelt samen met de exploitant een sponsorbeleid en deelt met de exploitant de zorg voor een florerende businessclub;
 • Reclame-uitingen aangaande de vereniging.
 • Onderhouden van de website en content, nieuwsbrief en clubblad;
 • Maken van commerciële afspraken met derden;